Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Ἡ Ἐκκλησία - π. Μάξιμος Καραβᾶς


Ἡ Ἐκκλησία 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά, τὸ λέγ' ὁ Κύριος μας
στὸ Θεῖον Εὐαγγέλιον ποὺ εἶν' ὁ ὁδηγός μας. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά, τὸ λέμε στὸ «Πιστεύω»,
τὸ σύμβολο τῆς πίστεως κι ἐγὼ αὐτὸ πρεσβεύω, 

σὰν Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, εἰς μίαν Ἐκκλησίαν, 
Ἁγίαν, Ἀποστολικὴν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ὁ Πάπας καὶ ὁ Λούθηρος, δὲν εἶναι Ἐκκλησία
μόνοι τους ἀπεκόπησαν ἀπ' τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Εἶναι παρασυναγωγὲς τῶν πονηρευομένων· 
δὲν ἔχουν Πνεῦμα Ἅγιον μὰ πνεῦμα μπερδεμένον. 

Γιὰ τοῦτο πρέπει καὶ ἐμεῖς, ἂν θέμε νὰ σωθοῦμε, 
σὰν τότε εἰς τὴν Κιβωτὸ, μέσα σ' αὐτὴ νὰ μποῦμε. 

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

20-10-1996 

Πηγή: Ὕμνοι καὶ Ποιήματα, Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, σελ. 53.

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Ἡ Νηστεία - π. Μάξιμος Καραβᾶς


Ἡ Νηστεία 

Γιὰ τὴν νηστεία, ἀδελφοί, ἤθελα νά μιλήσω, 
γιατ' εἶναι ὅπλο δυνατὸ καὶ νὰ σᾶς τὸ συστήσω. 

Μαζὶ δὲ μὲ τὴν προσευχὴ -κατὰ τὸν Θεῖον λόγον- 
γίνετ' ἀκαταμάχητον κατὰ τῶν διαβόλων. 

Κι ὅταν τὸ χρησιμοποιῆς, ὡς λέγ' ἡ Ἐκκλησία, 
τρέμει καὶ φεύγ' ὁ διάβολος, δὲν ἔχει παρρησία. 

Ἂν δὲ σ' αὐτὰς προσθέσωμε τὴν ἐλεημοσύνη, 
γίνεται ὅπλο φοβερό, σὰν τὴν ἁγιωσύνη. 

Ἐνήστεψεν ὁ Μωϋσῆς, σαράντα μέρες μόνον 
καὶ ἔλαβ' ἀπὸ τὸν Θεόν, γιὰ μᾶς, τὸν Θεῖον νόμον.

Καὶ ὁ Ἡλίας νήστεψε, κι αὐτὸς σαράντα μέρες, 
καὶ ἔκλεισε τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὶς οὐράνιες σφαῖρες. 

Καὶ οἱ τρεῖς παῖδες καὶ αὐτοί, στὴν φλόγα τῆς καμίνου, 
μὲ τὴν νηστεία μπόρεσαν ἀπείρακτοι νά μείνουν. 

Κι ὁ Δανιὴλ σὰν ρίχτηκε στὸν λάκκο τῶν λεόντων, 
μὲ τὴν νηστεία γλίτωσε ἐκ τῶν φρικτῶν ὀδόντων.

Ἐνήστεψε κι ὁ Κύριος, διὰ νὰ μᾶς διδάξη
τὴν τῆς νηστείας δύναμι καὶ νὰ μᾶς προφυλάξη

ἀπ' τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, π' «ὠρύεται ὡς λέων», 
καὶ ὅτι εἶν' ἀδύνατος ὡσὰν «Μυρμικολέων».

Γιὰ τοῦτο πρέπει, ἀδελφοί, ὅπλο σὰν τὴν νηστεία, 
νὰ τό 'χωμε σ' ἐκτίμηση κι ὄχι σὲ ἀχρηστεία.

Πρὸ πάντων πρέπ' οἱ νέοι μας αὐτὴν νὰ ἀγαπήσουν, 
ἂν θέλουνε τὸν διάβολο εὔκολα νὰ νικήσουν.

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

15-11-1996 

Πηγή: Ὕμνοι καὶ Ποιήματα, Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, σελ. 56-57.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Μετάνοια - π. Μάξιμος Καραβᾶς

Μετάνοια

Μετάνοια σὰν ἔχωμε, ὅλοι μας θὰ σωθοῦμε, 
ἐνῶ χωρὶς μετάνοια, ὅλοι θὰ κολασθοῦμε.

Ἀφοῦ δὲν εἶναι ἄνθρωπος στὴν γῆ ὅπου νὰ ζήση
καὶ νὰ περάση τὴν ζωὴ χωρὶς νὰ ἁμαρτήση.

Μὲ πράξεις ἢ καὶ σκέψεις μας, ὅλοι πολλὰ χρωστοῦμε·
γιὰ τοῦτο πρέπει, ἀδελφοί, καὶ νὰ μετανοοῦμε.

Εὐλογημένος ὁ Θεός, ποὺ θάνατο δὲν στέλνει
κάθε φορὰ ποὺ πταίομε, ἀλλὰ μᾶς περιμένει.
 
Νὰ δείξωμε μετάνοια, νὰ 'ξομολογηθοῦμε,
νὰ κλάψωμε ἀπὸ καρδιᾶς καὶ ἔτσι θὰ σωθοῦμε.

Μὴν ἀπελπίζεσ', ἀδελφέ, ὅσο βαθειὰ κι ἂν φθάσης, 
ἀφοῦ ὑπάρχει ἔλεος, βιάσου καὶ θὰ προφθάσης.

Τρέξε εἰς τὸν πνευματικόν, κι ἀφοῦ μετανοήσης, 
γιὰ ὅλα σου τὰ πταίσματα νὰ κλάψης καὶ θρηνήσης, 

νὰ δώσης τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ συγχωρέσης
καὶ σὺ αὐτοὺς ποὺ σ' ἔπταισαν, κι ἔτσι θὰ ἠμπορέσης

νὰ θάψης στὸν ὠκεανὸ τῆς θείας εὐσπλαχνίας
τὶς τόσες ἁμαρτίες σου· νὰ τύχης σωτηρίας. 

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

25-1-2997 

Πηγή: Ὕμνοι καὶ Ποιήματα, Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, σελ. 69.